Απευθυνόμαστε σε παιδιά, εφήβους, ενήλικες, μαθητές, σπουδαστές και επαγγελματίες.

   Απευθυνόμαστε σε κάθε Ηλικία.

   Το πρόγραμμα σπουδών μας βασίζεται στο CEFR (Common European Framework of Reference) , είναι σύγχρονο και ευέλικτο προσαρμοσμένο στις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών μας. Είναι βασισμένο σε 4 στοιχεία: επικοινωνία, συνεργασία,, δημιουργικότητα και κριτική σκέψη.

 

   Ο στόχος των Κέντρων Ξένων Γλωσσών The Scholars Ελπίδα Παπαδαντωνάκη είναι όλοι οι μαθητές μας να αναπτύξουν τις επικοινωνιακές δεξιότητες (speaking & writing), να χρησιμοποιούν τη ξένη γλώσσα παραγωγικά και δημιουργικά, να μάθουν να λειτουργούν ως αυτόνομοι δια βίου μαθητές.
   Για αυτό το σκοπό , το εκπαιδευτικό μας υλικό είναι προσαρμοσμένο στις διαρκώς μεταβαλλόμενες εκπαιδευτικές ανάγκες του κάθε μαθητή, με εξατομικευμένο πλάνο. Ενθαρρύνεται η ενεργής και δημιουργική συμμετοχή των μαθητών μας με τη χρήση της τεχνολογίας (2 εκπαιδευτικές ηλεκτρονικές πλατφόρμες, e-books, διαδραστικός πίνακας), με την πραγματοποίηση ομαδικών projects ανά επίπεδο καθώς και με τη δημιουργία βιντεοπαρουσιάσεων στα μεγαλύτερα επίπεδα ( Presentation skills), ενισχύοντας τους τρόπους διαχείρισης του υλικού.


   To σύγχρονο πολυτροπικό πρόγραμμα σπουδών μας, οδηγεί τους μαθητές μας να μάθουν πώς να μαθαίνουν, να σκέπτονται στη ξένη γλώσσα δημιουργικά και παραγωγικά, διαμορφώνοντας ταυτόχρονα ανερχόμενους πολίτες του 21ου αιώνα, καλλιεργώντας τη συμμετοχή του μαθητή μέσα και έξω από την τάξη,
Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε.

Business English (Αγγλικά για επαγγελματίες)

  • Σύγχρονα και εξειδικευμένα προγράμματα σπουδών για επαγγελματίες προσαρμοσμένα στις ανάγκες σας.
  • Ανάπτυξη της επικοινωνιακής σας δεξιότητας . Μαθαίνουμε να πραγματοποιούμε τηλεφωνικές συνομιλίες, να γράφουμε e-mails, να κάνουμε παρουσιάσεις, να διαπραγματευόμαστε.
  • Χρησιμοποίηση της σύγχρονης εκπαιδευτικής μας πλατφόρμας.

Vocational English (εξειδικευμένα Αγγλικά)

Tα Κέντρα Ξένων Γλωσσών The Scholars Elpida Papadantonakis καινοτομεί με τη δημιουργία σύγχρονων προγραμμάτων σπουδών με εξειδικευμένα μαθήματα στα κάτωθι επαγγέλματα:


Α. Λογιστική
β. Γεωργία
γ. Τέχνες & Σχέδιο
δ. Τραπεζικά
ε. Ινστιτούτο ομορφιάς
στ. Επαγγελματικά Αγγλικά
ζ. Τηλεφωνικάκέντρα
η. Κατασκευές / Κτήρια
θ. Μαγειρική
ι. Οδοντιατρική
ια. Ηλεκτρονική
ιβ. Μηχανική
ιγ. Περιβαλλοντική Μηχανική
ιδ. Οικονομικά
ιε. Αλιεία & Βιομηχανία Θαλασσινών
ιστ. Αεροσυνοδός
ιζ. Βιομηχανία Εστίασης
ιη. Ξενοδοχεία & Catering
ιθ. Τεχνολογίατης Πληροφορίας
κ. Ασφάλειες
κα. Νηπιαγωγός
κβ. Νομική
κγ. Logistics
κδ. ManagementI
κε. ManagementII
κστ. Μηχανολόγος Μηχανικός
κζ. Μηχανολογία
κη. Ιατρική
κθ. Νοσηλευτική
λ. Φυσιοθεραπεία
λα. Αστυνομία
λβ. Πωλήσεις Marketing
λγ. Γραμματειακή Υποστηρίξη
λδ. Προσωπικό Ασφαλείας
λε. Τεχνολογία πληροφοριών
λστ. Τουριστικά

 

 

 

 

Πρωτοπόροι στην ξενόγλωσση εκπαίδευση

 

 

 

Login Form

Κύλιση στην Αρχή