ΗΛΙΚΙΑ   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΠΙΠΕΔΟ

 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

           Δ΄ -Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Deutsch I    
           Ε΄ -ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Deutsch II   A1  Fit in Deutsch 1
           ΣΤ΄ ΔΗΜ.-Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Deutsch III  A2  Fit in Deutsch 2
                             Α΄ -Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  Deutsch IV  B1 

Zertifikat B1 (Jugendversion)

           Β΄ -Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  Deutsch V  B2  Zertifikat B2
           Γ΄ ΓΥΜΝ.-Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ Deutsch VI  C1 

Zertifikat C1

          Α΄-Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ Deutsch VII C2 Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom

 

 

 

 

 

Πρωτοπόροι στην ξενόγλωσση εκπαίδευση

 

 

 

Login Form

Κύλιση στην Αρχή